ASGs vedtægter

Foreningsvedtægter

§ l. Navn

Organisationens navn er Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG). Dens hjemsted er NUUK.

 

§ 2. Formål

Sammenslutningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser på de økonomiske, sociale, kulturelle, forsknings- og uddannelsesmæssige områder samt på andre områder, der er af betydning for akademikernes forhold, og at skabe øget forståelse for den samfundsmæssige betydning af, at der sikres det akademiske arbejde rimelige vilkår. Sammenslutningen kan tilslutte sig andre forhandlingsfællesskaber med henblik på bedst mulig interessevaretagelse.

 

§ 3. Medlemmer

Stk 1. Medlemmer af Sammenslutningen er de organisationer, som er medlemmer af Akademikernes Centralorganisation med hjemsted i København, og som har medlemmer (ekskl. statsansatte) i Grønland og som vælger at tilslutte sig sammenslutningen.

Stk. 2. Efter beslutning i de tilsluttede organisationer kan andre organisationer, herunder selvstændige grønlandske organisationer, optages i sammenslutningen.

 

§ 4. Forhandlingsret

Stk 1. Sammenslutningen udøver forhandlingsretten for tjenestemænd i Grønland ansat af Grønlands Hjemmestyre eller af grønlandske kommuner i stillinger, som ved grænseaftale er henført til Sammenslutningen og som omfatter medlemsgrupper organiseret i de tilsluttede organsationer samt kan udøve forhandlingsretten for overenskomstansatte omfattet af overenskomster indgået mellem arbejdsgiveren i Grønland og medlemsorganisationerne udøver ligeledes forhandlingsretten for tjenestemandspensionister.

 

§ 5. Ophør af medlemskab

Stk 1. En organisation kan skriftligt udmelde sig af Sammenslutningen med 6 mdrs. varsel til udløbet af et kalenderår. Udmeldelse, der er begrundet i væsentlige ændringer i Sammenslutningens vedtægter eller bestemmelser truffet i henhold til disse vedtægter, kan dog ske med en måneds varsel til udløbet af en måned, hvis udmeldelse herom afgives inden en måned efter ændringens endelige vedtagelse.

Stk. 2. En organisation kan ekskluderes, såfremt den ved sin handlemåde groft har overtrådt Sammenslutningens vedtægter eller bestemmelser truffet i henhold til disse vedtægter, groft har krænket akademikernes fælles eller enkelte organisationers eller medlemsgruppers interesser, skylder medlemsbidrag for mere end l år eller i øvrigt væsentligt har misligholdt sine økonomiske forpligtelser over for Sammenslutningen.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 2 træffes af organisationerne.

Stk. 4. Ved ophør af medlemskab frigøres organisationen ikke for sin gæld til Sammenslutningen, og organisationen har ikke krav på andel i Sammenslutningens formue. Ophør af medlemskab i Sammenslutningens medfører ingen ændring af de forpligtelser for organisationen, som Sammenslutningen gyldigt har indgået på den pågældende organisations vegne.

 

§ 6. Bestyrelsens sammensætning

Stk 1. Hver organisation udpeger l medlem og l suppleant for denne til at indtræde i bestyrelsen.

Stk. 2. Hver organisation bestemmer, hvorledes og for hvilket tidsrum pågældendes bestyrelsesmedlem og suppleanten for denne vælges

 

§ 7. Bestyrelsens opgaver

Stk 1. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Sammenslutningen og er berettiget til at optræde udadtil på Sammenslutningens vegne, når den ikke anser sagen for at være af en sådan beskaffenhed, at den forud bør forelægges for organisationerne.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte forhandlingsudvalg og andre udvalg til behandling af særlige spørgsmål. Udvalgenes medlemmer behøver ikke alle tillige at være medlemmer af bestyrelsen. Sådanne udvalg kan kun forhandle eller i øvrigt optræde udadtil efter bestyrelsens bemyndigelse.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for forhandlinger, der varetages af Sammenslutningen.

 

§ 8. Bestyrelsens møder

Stk 1. Bestyrelsen afholder møde, når formanden anser det for nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen forlanger det med angivelse af begrundelse herfor.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når medlemmer, der repræsenterer mindst halvdelen af sammenslutningens erhvervsaktive medlemmer i Grønland, er tilstede.

Stk. 3. Ved afstemninger, der ikke vedrører stillingtagen til forhandlingsresultater, har hvert medlem af bestyrelsen en stemme, jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis mindst 2 medlemmer forlanger det, skal der foretages afstemning efter medlemstal i organisationerne. I så fald henregnes til hver enkelt medlem det antal stemmer, der svarer til antallet af erhvervsaktive medlemmer i Grønland af pågældendes organisation pr. seneste l. oktober. Hvert erhvervsaktivt medlem indgår med en vægt svarende til det forholdsmæssige kontingent, organisationen betaler for pågældende i henhold til den til enhver tid gældende kontingentnøgle.

Stk. 5. Afgørelser, der træffes i henhold til § 8 stk. 3 og 4, træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 9. Formand og næstformand

Stk 1. Sammenslutningens formand vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer for 2 år ad gangen.

Genvalg kan højst ske 3 gange. Afgår formanden i perioden vælger bestyrelsen en formand for den resterende del af perioden. I formandens fravær fungerer næstformanden i formandens sted.

Stk. 2. Sammenslutningens næstformand vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer for 2 år ad gangen.

Stk. 3. Formanden kan ikke samtidig være bestyrelsesrepræsentant for en medlemsorganisation. Derfor indtræder suppleanten for denne i bestyrelsen med fuld stemmeret som organisationssuppleant.

 

§ 10. Sekretariatet

Bestyrelsen kan ansætte sekretariatspersonale. Sekretariatslederen referer til formanden.

 

§ 11. Stillingtagen til forhandlingsresultater

Stk 1. Ved afstemning i bestyrelsen anvendes som stemmevægt følgende medlemstal:

l. Ved udtagelse af krav og stillingtagen til generelle forhandlingsresultater. Samtlige offentligt ansatte medlemmer ansat under Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner.

2. Andre forhandlingsspørgsmål: Antal berørte medlemmer.

Stk. 2. For vedtagelse kræves, at der er stemmeflerhed for resultatet blandt de afgivne stemmer.

 

§ 12. Økonomi

Stk 1. Efter indstilling af bestyrelsen godkender organisationerne inden udgangen af oktober måned i ulige år Sammenslutningens budget for de kommende 2 år. Samtidig fastsættes størrelsen af organisationernes bidrag til dækning af Sammenslutningens almindelige driftsudgifter.Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

Ved Grønlands Hjemmestyre forstås ud over administrationen og de udøvende institutioner, de hjemmestyreejede virksomheder og selskaber, hvor hjemmestyret alene eller sammen med andre offentlige instanser gennem medejerskab besidder en afgørende indflydelse.

Stk. 3. Regnskabet revideres af en af organisationerne valgt statsautoriseret revisor.Stk. 4. Organisationerne godkender det reviderede årsregnskab.

 

§ 13. Vedtægtsændringer, opløsning mv.

Stk 1. Beslutninger i henhold til § 3, stk. 2 § 5, stk. 3 og § l2, stk 1, 3 og 4 samt vedrørende ændring af Sammenslutningens vedtægter og opløsning af Sammenslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der foretages på begæring af mindst 2 organisationer afstemning efter medlemstal, jfr. § 8, stk. 4.

Stk. 2. De i stk 1 nævnte beslutninger træffes ved skriftlig afstemning, med mindre mindst 1 organisation begærer beslutning truffet på et møde.

 

§ 14. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft den l. april 1992